Cytox // en ren problemløser i Bergen og omegn

INNEKLIMA

Cytox tilbyr en rekke tjenester for kartlegging av et inneklima, så som radonmålinger, CO2-målinger, andre ulike luft- og materialanalyser inkl. muggsoppanalyser. Vi tilbyr også en overordnet og samlet vurdering basert på de data/den informasjon som samles inn, og dette vurderer vi som det viktigste ved en undersøkelse av et inneklima.

Radonmåling • Luftmålinger • Inneklimaundersøkelse • Analyser

Kontakt oss i dag hvis du lurer på noe vedr. ditt eget inneklima.

 

Alle ønsker et godt inneklima, men hvordan kan vi sikre oss det på beste måte?

Frem til for ikke alt for mange årene siden var begrepet "inneklima" ukjent for veldig mange. I den senere tid er begrepet blitt godt kjent bl.a. som følge av hvordan mediene har presentert dårlige bygg og typiske inneklimamessige følger av dette. Fokuset på inneklima i skoler og barnehager har i perioder vært stort, i mange tilfeller med rette.

 "Inneklima" er et samlebegrep for en rekke biologiske- og ikke biologiske faktorer som i varierende grad påvirker oss både hjemme og på arbeidsplasen. Ubalanse faktorene imellom, eller vesentlige avvik fra normalen for enkeltfaktorer, kan gi helseffekter, og som kan variere mye fra person til person både i omfang og art.

Tobakksrøyk er en inneklimafaktor, det samme er støy, fuktskader og muggsopp, svevestøv, radon m.fl. For mange inneklimafaktorer finnes grenseverdier, men ikke for alle. Dette gir betydelige utfordringer for dem som skal vurdere inneklimaet i en gitt situasjon. Mangel på kunnskap kan gi uheldige konsevenser både av økonomisk og medisinsk karaktér, og det er derfor viktig å gå systematisk til verks og ikke synes altfor mye, men basere en vurdering og anbefaling om eventuelle aktuelle tiltak mest mulig på fakta.

Mange aktører og bransjer behandler såkalte "inneklimaspørsmål". De siste anslagsvis 10 årene har fuktskader vært mye i fokus, og en typisk følge av fuktskader er muggsopper. Når man som forbruker skal forholde seg til en fuktskade-bransje som ikke alltid er samstemte hverken i mål, middel eller metode, er det viktig selv å være årvåken og om nødvendig stille spørsmål om de forhold man selv ønsker belyst. Ingen spørsmål er dumme, men av og til kan svarene være det.

Utover muggsopper er en rekke andre vesentlige følger av fuktskader av interesse når eventuelle inneklmamessige konsekvenser av en fuktskade skal utredes. Igjen nevnes at tilstrekkelig kunnskap er av avgjørende betydning for en riktig behandling av et gitt tilfelle.

For mange er begrepet "inneklima" synonymt med "muggsopp". For oss som gjennom mer enn 85 år har behandlet årsaker til muggsoppangrep i det meste av bygningstyper, betyr begrepet mer enn dette.

Det kan være nyttig å vite at;

  • for høy/lav inntemperatur,
  • for høyt/lavt luftfuktnivå,
  • tobakksrøyk, - passiv røyking,
  • alminnelig husstøv, - husstøvmidd,
  • parfyme, - parfymerte produkter,
  • generelt flyktige organiske forbindelser,
  • m.fl. 

er inneklimafaktorer som kan være minst på høyde med muggsopper hva angår mulige årsaker til
typiske "inneklimasymptomer".

 

Cytox AS // Bergen & omegn – Nordhordland – Voss – Hardanger – Sunnhordland – Rogaland – Sogn og Fjordane – Vestlandet 


Her finner du oss:

CYTOX AS

Nedre Nøttveit 58,  5236 Rådal


Telefon:

55 99 86 00 - døgnservice

E-post:

firmapost@cytox.no


Åpningstider:

mandag til fredag

kl. 07.30  -  15.30